Čo ponúkame

Včasná intervencia zastrešuje celý komplex služieb, ktorý v sebe integruje rôzne možnosti podpory orientované na rodinu, dieťa so zdravotným znevýhodnením, ale aj ich užšie a širšie sociálne prostredie. Našu pomoc a podporu poskytujeme rodinám a deťom od 0 – 7 so zdravotným znevýhodnením formou terénnych služieb v prirodzenom prostredí rodiny. ( v krátkom čase chceme poskytovať aj ambulantnú formu služby )

1. Podpora vlastných zdrojov rodiny

 • Poskytujeme naše služby v prirodzenom prostredí rodiny formou terénnej služby
 • Psychologické poradenstvo
 • Špeciálno-pedagogické poradenstvo
 • Sociálne poradenstvo

2. Komplexná stimulácia vývinu dieťaťa

 • Stimulácia psychomotorického vývinu dieťaťa, podpora vývinu hry, komunikácie, motoriky a sociálneho vývinu
 • Stimulácia vývinu komunikácie zameraná na podporu komunikácie a interakcie rodič – dieťa, nácvik komunikácie, rozvíjanie komunikačného potenciálu dieťaťa
 • Stimulácia vývinu motoriky orientovaná na zlepšenie motorických schopností dieťaťa, ovplyvňovanie jeho svalového tonusu, stimuláciu vertikalizácie a skvalitňovanie činnosti  ostatných orgánových  systémov tela: Vojtova metóda, dojčenská gymnastika, prvky orofaciálnej stimulácie, bazálna stimulácia, nácvik správnych pohybových stereotypov, liečebná telesná výchova, loptičkovanie, vybrané mobilizačné techniky, nácvik sebaobslužných činnosti, masáže novorodencov
 • Poradenstvo pri úprave prostredia pre dieťa.
 • Odporúčanie vhodných kompenzačných a zdravotníckych pomôcok pre dieťa.
 • Zapožičanie hračiek a literatúry.

3. Sociálno-právne poradenstvo a podpora pri administratívnych úkonoch

 • Špecializované sociálne poradenstvo
 • Sociálno-právne poradenstvo a podpora pri komunikácii s úradmi
 • Pomoc pri zaobstarávaní rehabilitačných a kompenzačných pomôcok

4. Podpora rodiny vo vzťahu k širšiemu sociálnemu prostrediu

 • Sprostredkovanie kontaktov na iné odborné pracoviská a odborníkov
 • Pomoc pri  výbere predškolského, alebo školského zariadenia
 • Pomoc pri integrácii, hľadaní osobného asistenta
 • Vedenie podporných rodičovských skupín.

5. Vzdelávanie pre rodičov, odborníkov

 • Vzdelávacie aktivity pre rodičov v podobe seminárov a kurzov
 • Vzdelávacie aktivity pre odborníkov v podobe seminárov a špecializovaných kurzov

 O CVI BB v TV LUX Watch video!//

Čo ponúkame