Celoslovenská pediatrická konferencia 1. detskej kliniky LFUK (Bratislava, hotel Safron, 15.10.2015)

Pediater je spravidla jedným z prvých odborníkov, ktorý má možnosť spolu s rodičom postrehnúť, že vývin dieťaťa neprebieha očakávane. Veríme, že naša spolupráca s pediatrami v regióne BSK napomôže rodinám čo najskôr identifikovať špecifiká vo vývin dieťaťa a v prípade potreby rodinu včas nasmerovať na možnosti podpory a pomoci. Konferencie sa zúčastnili Anastázia Kormanová, Erika Tichá a Vladislav Matej, ktorí sa za podpory doc. MUDr. Ingrid Brucknerovej, PhD. aspoň prostredníctvom posterov usilovali informovať o možnosti sociálnej služby včasnej intervencie v Centre včasnej intervencie.