Cenník Centra včasnej intervencie Bratislava, n.o.

Včasná intervencia je sociálna služba, ktorá je podľa Zákona č. 448 o sociálnych službách poskytovaná bezplatne. Medzi služby včasnej intervencie zaraďujeme:

  • špecializované sociálne poradenstvo
  • sociálnu rehabilitáciu
  • komplexnú stimuláciu vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím
  • preventívnu aktivitu.

Príspevok klientov na ekonomicky oprávnené náklady Centra včasnej intervencie Bratislava, n. o. je v sume 10 Eur.