Čo ponúkame

Včasná intervencia zastrešuje celý komplex služieb, ktorý v sebe integruje rôzne možnosti podpory orientované na rodinu, dieťa so zdravotným znevýhodnením, ale aj ich užšie a širšie sociálne prostredie. Našu pomoc a podporu poskytujeme rodinám a deťom so zdravotným znevýhodnením formou terénnych služieb v prirodzenom prostredí rodiny a ambulantných služieb v prostredí nášho centra.

Medzi naše služby zamerané na rodiny, deti so zdravotným znevýhodnením, ale aj odbornú verejnosť patria:

 1. Podpora vlastných zdrojov rodiny
 • Poskytujeme naše služby v prirodzenom prostredí rodiny formou terénnej služby
 • Psychologické poradenstvo
 • Špeciálno-pedagogické a liečebno-pedagogické poradenstvo
 • Sociálne poradenstvo
 1. Komplexná stimulácia vývinu dieťaťa
 • Stimulácia psychomotorického vývinu dieťaťa, podpora vývinu hry, komunikácie, motoriky a sociálneho vývinu
 • Stimulácia vývinu komunikácie zameraná na podporu komunikácie a interakcie rodič – dieťa, nácvik komunikácie, rozvíjanie komunikačného potenciálu dieťaťa, terapiu kŕmením
 • Stimulácia vývinu motoriky orientovaná na zlepšenie motorických schopností dieťaťa, ovplyvňovanie jeho svalového tonusu, stimuláciu vertikalizácie a skvalitňovanie činnosti  ostatných orgánových  systémov tela: Bobath koncept, Vojtova metóda, dojčenská gymnastika, dýchacia gymnastika, prvky orofaciálnej stimulácie, bazálna stimulácia, nácvik správnych pohybových stereotypov, liečebná telesná výchova, loptičkovanie, vybrané mobilizačné techniky, taipping, polohovanie, nácvik sebaobslužných činnosti.
 • Poradenstvo pri úprave prostredia pre dieťa.
 • Odporúčanie vhodných kompenzačných a zdravotníckych pomôcok pre dieťa.
 • Zapožičanie didaktických a stimulačných  pomôcok, hračiek a literatúry.
 1. Sociálno-právne poradenstvo a podpora pri administratívnych úkonoch
 • Špecializované sociálne poradenstvo
 • Sociálno-právne poradenstvo a podpora pri komunikácii s úradmi
 • Pomoc pri zaobstarávaní rehabilitačných a kompenzačných pomôcok
 1. Podpora rodiny vo vzťahu k širšiemu sociálnemu prostrediu
 • Sprostredkovanie kontaktov na iné odborné pracoviská a odborníkov
 • Pomoc pri  výbere predškolského, alebo školského zariadenia
 • Pomoc pri integrácii, hľadaní osobného asistenta
 • Vedenie podporných rodičovských skupín.
 1. Vzdelávanie pre rodičov, odborníkov
 • Vzdelávacie aktivity pre rodičov v podobe seminárov a kurzov
 • Vzdelávacie aktivity pre odborníkov v podobe seminárov, výcvikov a špecializovaných kurzov
 1. Výskum a publikačná činnosť
 • Výskumná a publikačná činnosť pracovníkov Centra včasnej intervencie  Bratislava, n. o.
 • Tvorba a vydávanie metodických materiálov a publikácií z oblasti včasnej intervencie pre odbornú ale aj laickú verejnosť
 • Participácia na výskumných aktivitách realizovaných Pedagogickou a Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, ako aj inými subjektmi v národných a nadnárodných empirických štúdiách.