Náš tím


Mgr. Viera Fedorová

fyzioterapeutka

Vždy som chcela pracovať s malými deťmi. Som presvedčená o tom, že čím skôr sa spozná problém a začne sa s ním pracovať, tým lepšie výsledky sa dostavia. Samozrejmosťou pri tom je úzka spolupráca s rodičmi a celou rodinou. Najvhodnejšie je na to prirodzené domáce prostredie. Myslím si, že zaskočení a zúfalí rodičia potrebujú podať pomocnú ruku, podporiť a ukázať možnosti, aby sa zachovala čo najlepšia kvalita života pre celú rodinu.“


Mgr. Jana Kružliaková

špeciálna pedagogička

„Prečo pracujem v Centre včasnej intervencie? Pretože je pre mňa veľmi dôležité v krízovej situácii, keď sa narodí dieťatko s postihnutím, rodinu „podržať“. Rodina, to sú matka, otec, dieťa, súrodenci a všetci spolu prekonávajú ťažkú situáciu. Verím, že so svojimi spolupracovníčkami dokážeme do každej rodiny vniesť nádej a pocit, že život je síce plný prekážok, ale každá sa raz dá prekonať. Niekedy so zdvihnutou hlavou, inokedy s ťažkosťami a sem-tam nie je hanbou hoci ju aj podliezť.“


PaedDr. Anastázia Kormanová

klinická logopedička

„Všetky deti majú potrebu komunikovať. Vývin komunikačných zručností je dynamický proces, ktorý ovplyvňujú nielen vnútorné faktory dieťaťa, ale aj interakcia dieťaťa s okolím. Rané komunikačno–rečové a jazykové zručnosti každé dieťa nadobúda a používa primárne počas sociálnych interakcií. Preto najoptimálnejšia raná logopedická intervencia je poskytovaná v prirodzenom prostredí, v reálnych skúsenostiach cestou podporovanej úspešnej komunikácii dieťaťa s okolím. Ak sa malé dieťa učí najviac vďaka obľúbeným činnostiam, ktoré sú pre neho prirodzené, poskytnime rodičom informácie, ktoré im pomôžu podporiť ich vlastné schopnosti, pomôžme rozvíjať ich nezávislosť a kompetencie prostredníctvom využitia efektívnych komunikačných stratégií počas denných rutín, v reálnych a skutočných situáciách, vďaka ktorým oni a ich dieťa získavajú skúsenosti, ktoré podporia ich úspešnú komunikáciu. Spoločné ciele logopéda a rodiny sú zahrnuté v technikách ranej intervencie, ktoré sú vývinovo podporujúce, zahŕňajúce experimentáciu s predmetmi, vlastné skúsenosti, veku primeranú participáciu, kognitívnu úroveň, štýl učenia, silné stránky, záľuby ale aj záujmy a priority rodiny a dieťaťa.

Funkčná komunikácia dieťaťa počas prirodzených denných aktivít a rutín prináša radosť z komunikácie nielen dieťaťu, ale aj jeho okoliu a je bránou k vnímavosti rodiny k potrebám dieťaťa, jeho silným stránkam, k jeho zážitkom a jeho prežívaniu.“


Mgr. Jana Čajágiová

psychologička

„Prečo práve títo rodičia majú takéto dieťa a ako im môžem pomôcť? To je otázka, na ktorú hľadám odpoveď vo svojej práci už skoro 20 rokov. Snažím sa rodičom pomôcť zorientovať sa v spleti odporúčaní a terapií od rôznych odborníkov. Ukázať im, ako zvládnuť túto situáciu v rodine tak, aby sa dieťa vyvíjalo čo najoptimálnejšie a zároveň rodičia ostali partnermi, nie iba opatrovateľmi svojho dieťaťa . Pedagogika a psychológia so zameraním na výchovné poradenstvo sú mojimi školskými základmi, na ktorých stojí „nadstavba“ – práca s rodinami, ktoré majú dieťa s poruchou autistického spektra. Overovateľmi terapeutických prístupov v mojej rodine sú dve deti a manžel.“


PhDr. Erika Tichá, PhD.

riaditeľka, špeciálny a liečebný pedagóg

Raná starostlivosť alebo včasná intervencia pre mňa znamená možnosť lepšie spoznať, porozumieť a napomôcť rodinám hľadať odpovede, klásť otázky a nachádzať riešenia. Verím v silu každej rodiny prijímať vlastné rozhodnutia na základe dobrých informácií a preto sa všetci spolu usilujeme poskytnúť rodinám zázemie a podporu. Som presvedčená, že len včas, celostne a prijímajúco poskytnutá informácia sa stáva pre rodinu zmysluplnou.

Špeciálna a liečebná pedagogika, Montessori terapia ale predovšetkým vlastná osobná skúsenosť sa stali pre mňa cestou, akou som prenikla do sveta rodín s najmenšími deťmi – deťmi predčasne narodenými. Slová Pre rodinu, V rodine a S rodinou sú slovami rodín predčasne narodených detí, ktoré som mala možnosť spoznať a spoločne s nimi objavovať radosti a zákutia ich neobyčajného rodičovstva.


Našim spoločným cieľom je ponúknuť rodine zázemie, oporu, pomoc a predovšetkým:

  • Sprevádzať rodinu v období nepriaznivej situácie, napomáhať jej s prijatím a vyrovnávaním sa s novou životnou situáciou a podporovať ju.
  • Poskytnúť rodine časovo dostupnú službu v jej prirodzenom prostredí.
  • Pomáhať rodine orientovať sa v sociálnych a právnych systémoch.
  • Pomáhať rodine uplatňovať vlastnú vôľu a viesť ju k samostatnosti.
  • Podporovať a stimulovať komplexný vývin dieťaťa, posilňovať jeho slabé a silné stránky.
  • Vytvárať priestor pre odbornú komunikáciu, vzdelávanie a výmenu skúseností.

Zvyšovať informovanosť a povedomie o dôležitosti a existencii služby včasná intervencia.