Hodnoty a princípy CVI

Hodnoty

Sme presvedčení, že:

  • Rodina je najlepším miestom pre optimálny vývin dieťaťa, preto si zaslúži našu podporu.
  • Každé dieťa so zdravotným znevýhodnením má právo na odbornú starostlivosť, ktorá komplexne rozvíja jeho potenciál už od narodenia.
  • Kompetentní rodičia sú rovnocennými partnermi tímu odborníkov včasnej intervencie.
  • Dôstojný a plnohodnotný život je možný len v otvorenej a prijímajúcej spoločnosti.

Princípy

Aby sme mohli zabezpečiť rovnako kvalitné služby vo všetkých Centrách včasnej intervencie je dôležité, aby pri svojej činnosti centrá prihliadali na princípy:

1. Partnerstvo odborníka a rodiča

Služby včasnej intervencie vychádzajú z princípu tzv. empowermentu, keď odborník podporuje v rodičovi jeho vlastné kompetencie a snaží sa hľadať a posilňovať vnútorné zdroje rodiny. Veľkou hodnotou včasnej intervencie v tomto bode je aj to, že vytvára priestor nie len pre dieťa ale aj pre jeho rodičov. Služby, ktoré dnes môžeme rodinám ponúknuť sa primárne zameriavajú na dieťa a priestor riešiť svoju novú, náročnú životnú situáciu majú samotní rodičia len veľmi málo. Preto je dôležité, aby v novom modeli bola rodičovi pomoc ponúknutá priamo so službami pre jeho dieťa. Úlohou CVI je tiež podporovať rodičov k spoločným aktivitám, vytváraniu svojpomocných rodičovských skupín. CVI v tom môže poskytovať podporné zázemie pre ich činnosť (priestory na stretávanie, tlač materiálov, osvetové aktivity a pod.).

2. Terénna práca

Poskytovanie služieb v prirodzenom prostredí rodiny pokladáme za významnú časť pri práci s rodinami.

Umožňuje zapájať ostatných členov rodiny do programov stimulácie dieťaťa a rodina sa môže naučiť ako využívať domáce zdroje (predmety dennej činnosti, hračky, vyrobené pomôcky) pri výchove a podpore jeho vývinu. Dieťa sa v známom, bezpečnom prostredí dokáže lepšie koncentrovať a pre rodinu odpadáva záťaž spojená s presunmi. Úlohou CVI je tiež podporovať rodičov k spoločným aktivitám, vytváraniu svojpomocných rodičovských skupín. CVI v tom môže poskytovať podporné zázemie pre ich činnosť (priestory na stretávanie, tlač materiálov, osvetové aktivity a pod.).

3. Multidisciplinárny tím

Tím odborníkov CVI pracuje na jednom mieste, podieľa sa na spoznávaní potrieb rodiny a následnom vytváraní individuálneho plánu služieb pre rodinu a v priebehu procesu vzájomne komunikuje o potrebách a ďalších postupoch – základom je tímová spolupráca.

Pracovný tím CVI pokrýva potreby z troch kľúčových oblastí- zdravotnícka, sociálna a školská. Medzi žiadaných odborníkov patria: sociálny pracovník, špeciálny pedagóg/liečebný pedagóg, fyzioterapeut, psychológ, logopéd a ďalší terapeuti podľa potreby každého centra. Okrem vzájomnej tímovej práce v rámci CVI je úlohou odborníkov v centre úzko spolupracovať aj s inými odborníkmi mimo centra, napr. lekármi- pediatrami aj špecialistami, ktorí majú dieťa vo svojej starostlivosti. Vzájomné zdieľanie informácií a koordinovanie služieb eliminuje duplicitu výkonov, čo je časovo aj finančne výhodné a zvyšuje celkový efekt spoločného úsilia jednotlivých odborníkov.

4. Koordinačná a sieťovacia funkcia

Centrum včasnej intervencie predstavuje miesto kde má rodina možnosť získať pomoc a podporu v čase identifikovania vývinového rizika dieťaťa až do obdobia kedy pominú dôvody pomoci a podpory.

Keďže vývinové riziko predstavuje veľmi rôznorodú skupinu prejavov a následných potrieb detí a ich rodín, Centrum včasnej intervencie CVI disponuje kompletnou databázou organizácií/odborníkov v rezorte zdravotníctva, školstva a sociálnych vecí, ktorí sú schopní špecializované služby pre cieľovú skupinu.

5. Vzdelávacie aktivity pre rodičov