Cenník Centra včasnej intervencie Košice, n.o.

Včasná intervencia je sociálna služba, ktorá je podľa Zákona č. 448 o sociálnych službách poskytovaná bezplatne. Medzi služby včasnej intervencie zaraďujeme:

  • špecializované sociálne poradenstvo
  • sociálnu rehabilitáciu
  • komplexnú stimuláciu vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím
  • preventívnu aktivitu

Služby sú poskytované terénnou a ambulantnou formou.