Čo ponúkame

Včasná intervencia predstavuje komplex služieb, zameraný na podporu rodiny dieťaťa so zdravotným znevýhodnením, ako aj užšie a širšie sociálne prostredie rodiny.

Motiváciou pre zavedenie služby včasnej intervencie do regiónu Košíc a okolia je zabrániť sociálnemu vylučovaniu rodín z ich prirodzeného sociálneho prostredia a podpora sociálnej inklúzie.

Želáme si, aby sa komunita starala o všetky svoje rodiny.

Pomoc a podporu poskytujeme rodinám s dieťaťom vo veku od 0 – 7 rokov, ktorého vývin je sťažený v dôsledku zdravotného znevýhodnenia. Veľká časť našich služieb je poskytovaná terénne – v prípade Vášho záujmu za Vami prídeme k Vám domov, aby ste sa pri rozhovore s nami mohli cítiť čo najkomfortnejšie.

V CVI Košice, n.o. Vám ponúkame:

 • Psychologické poradenstvo pre vás a vašich rodinných príslušníkov, zamerané na zvládnutie ťažkej životnej situácie, v ktorej ste sa ocitli
 • Špeciálno-pedagogické poradenstvo zamerané na hry a činnosti, ktorými môžete podporovať vývin vášho dieťaťa
 • Sociálne a sociálno-právne poradenstvo a podporu pri komunikácii s úradmi
 • Poradenstvo fyzioterapeutky s cieľom správneho zaobchádzania a polohovania vášho dieťaťa v domácom prostredí
 • Pomoc pediatričky, pri koordinácií zdravotnej starostlivosti o vaše dieťa a lepšom porozumení zdravotných potrieb vášho dieťaťa
 • Pomoc pri prenesení informácií a rád získaných od ambulantných odborníkov do prostredia vášho domova

Ďalej Vám ponúkame:

 • Sprostredkovanie kontaktov na iné odborné pracoviská a odborníkov
 • Sprevádzanie pri  výbere predškolského, alebo školského zariadenia, sprostredkovanie informácií o vašom dieťati vybranému zariadeniu
 • Vytvorenie priestoru pre podporné rodičovské skupiny a vedenie podporných rodičovských skupín
 • Vzdelávacie aktivity pre rodičov v podobe seminárov a kurzov
 • Vzdelávacie aktivity pre odborníkov v podobe seminárov a špecializovaných kurzov

Kontaktujte nás:

 • Keď je vývin vášho dieťaťa rizikový z dôvodu predčasného narodenia či komplikovaného pôrodu alebo popôrodných komplikácií a to vás napĺňa obavami
 • Keď je u vášho dieťaťa stanovená diagnóza zmyslového mentálneho alebo telesného postihnutia a potrebujete vedieť, čo ešte môžete preňho urobiť
 • Ak je u vášho dieťaťa stanovená závažnejšia zdravotná diagnóza, vývinová, metabolická alebo genetická vada a bojíte sa, čo to pre vašu rodinu bude znamenať
 • Keď je starostlivosť o vaše dieťa so zdravotným postihnutím pre vás a vašich blízkych vyčerpávajúca
 • Keď sa potrebujete oboznámiť s možnosťami podpory v komunite a regióne
 • Keď nás chcete povzbudiť a podporiť v našej činnosti