Náš tím

MUDr. Martina Švekušová

pediatrička

svekusova@centravi.sk
+421 915 853 111

„Vnímam ako dôležité, aby sa v nadväznosti na ekonomický rozvoj spoločnosti rozvíjalo aj sociálne cítenie  v spoločnosti –  vrátane miery starostlivosti o tých najslabších/najzraniteľnejších.“

Mgr. Tatiana Iglaiova

sociálna pracovníčka

iglaiova@centravi.sk
+421 915 842 111

Myslím, že podobne ako mama vedie svoje dieťa k postupnej samostatnosti a sprostredkúva mu radosť zo života, aj CVI je tu  preto, aby svoje rodiny –  svoje deti  naučilo chodiť tak, aby jedného dňa boli pripravené vykročiť nie len samostatne, ale tiež radostne …v ústrety všetkému čo ich čaká“.

Mgr. Renáta Kišová

špeciálna pedagogička

kisova@centravi.sk
+421 915 996 111

Sme tu preto, aby sa už mamy a otcovia necítili sami v situácii, keď sa im narodí dieťa so zdravotným znevýhodnením“.

Mgr. Mária Antolíková

špeciálna pedagogička

antolikova@centravi.sk
+421 915 873 111

„Mám túžbu viesť rodičov k tomu, aby sa cítili sebaisto pri stimulácii komplexného vývinu svojho dieťaťa. Hra je radostný nástroj, ktorý nám umožňuje harmonizovať všetky oblasti vývinu dieťaťa a myslím, že najprirodzenejším prostredím pre túto činnosť je prostredie domova, ktoré je dieťaťu blízke.“

Mgr. Andrea Bérešová

fyzioterapeutka

beresova@centravi.sk
+421 915 867 111

„Pri svojej práci fyzioterapeutky nemám čas rodičom povedať všetko, čo považujem za dôležité. Neformálne prostredie rodiny mi to umožňuje.“

Mgr. Jana Papcunová

psyhologička

papcunova@centravi.sk
+421 915 918 111

„Po narodení dieťaťa zo zdravotným znevýhodnením sa prirodzene všetka pozornosť upriami na dieťa. Ja by som tu chcela byť pre celú rodinu.“

Mgr. Simona Bugošová

psychologička

bugosova@centravi.sk

Prvé skúsenosti zo systematickej práce priamo v rodinách v ich domácom prostredí ukazujú, že spôsob poskytovania pomoci včasnou intervenciou by mohol znamenať veľký pokrok pre všetky zainteresované strany“.

Mgr. Simona Šimková

riaditeľka

simkova@centravi.sk
+421 905 107 881

Centrum včasnej intervencie pre mňa znamená možnosť stáť pri rodinách v Košickom kraji v kľúčových obdobiach ich života. Mojim želaním je, aby sa každá rodina cítila plnohodnotnou súčasťou našej komunity.“