Náš tím

Silvia Sokolová

Koordinátorka služieb VI

silvia.sokolova@yahoo.com

„Byť súčasťou služby včasnej intervencie pre mňa znamená rozmýšľať o potrebách rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením a hľadať spôsoby, ako tieto potreby napĺňať. Táto práca mi prináša pocit zadosťučinenia.“

Mgr. Martina Klasovská

Špeciálna pedagogička

klasovska@centravi.sk

„Rodina je miestom lásky a života. Mojou túžbou je pomáhať rodine, aby takým miestom zostala aj po narodení dieťaťa so zdravotným znevýhodnením.“

MUDr. Martina Švekušová

pediatrička

svekusova@centravi.sk

„Vnímam ako dôležité, aby sa v nadväznosti na ekonomický rozvoj spoločnosti rozvíjalo aj sociálne cítenie  v spoločnosti –  vrátane miery starostlivosti o tých najslabších/najzraniteľnejších.“

Mgr. Tatiana Iglaiova

sociálna pracovníčka

iglaiova@centravi.sk

Myslím, že podobne ako mama vedie svoje dieťa k postupnej samostatnosti a sprostredkúva mu radosť zo života, aj CVI je tu  preto, aby svoje rodiny –  svoje deti  naučilo chodiť tak, aby jedného dňa boli pripravené vykročiť nie len samostatne, ale tiež radostne …v ústrety všetkému čo ich čaká“.

Mgr. Andrea Bérešová

fyzioterapeutka

beresova@centravi.sk

„Pri svojej práci fyzioterapeutky nemám čas rodičom povedať všetko, čo považujem za dôležité. Neformálne prostredie rodiny mi to umožňuje.“

Mgr. Jana Papcunová

psyhologička

papcunova@centravi.sk

„Po narodení dieťaťa zo zdravotným znevýhodnením sa prirodzene všetka pozornosť upriami na dieťa. Ja by som tu chcela byť pre celú rodinu.“

Mgr. Simona Šimková

riaditeľka

simona.sima.simkova@gmail.com
+421 905 107 881

Centrum včasnej intervencie pre mňa znamená možnosť stáť pri rodinách v Košickom kraji v kľúčových obdobiach ich života. Mojim želaním je, aby sa každá rodina cítila plnohodnotnou súčasťou našej komunity.“