Poslanie a ciele CVI

Poslanie

Naším poslaním je zvyšovať kvalitu života rodín prostredníctvom včasnej podpory poskytovanej rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom od najranejšieho veku formou komplexných služieb.

Vízia

Našou spoločnou víziou je, aby Slovensko bolo krajinou s funkčnou sieťou včasných komplexných služieb dostupných pre rodinu a dieťa s rizikovým vývinom, ktoré podporujú ich dôstojný a plnohodnotný život.“

Naše služby poskytujeme

PRE RODINU

Charakter vývinu dieťaťa do značnej miery ovplyvňuje jeho užšie sociálne prostredie reprezentované rodinou. Naša podpora je orientovaná na posilnenie celej rodiny dieťaťa so zdravotným znevýhodnením.

V RODINE

Pre rodinu s malým dieťaťom je často ťažké dochádzať za službami. Poskytujeme odbornú pomoc a podporu aj v prirodzenom prostredí rodín.

S RODINOU

Kompetentní rodičia sú rovnocennými partnermi tímu odborníkov včasnej intervencie. Hľadáme spolu s nimi, ako najlepšie rozvíjať potenciál detí so zdravotným znevýhodnením od ich narodenia.