EON 2017 podľa položiek

Ekonomicky oprávnené náklady (podľa § 72 ods. 5 Zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov)

Mzdové náklady            26487,€

Zákonné odvody          9322,47€

Cestovné náhrady         881,21€

Spotreba energie        1179,4€

Spotreba materiálu      2127,96€

Dopravné                   1167,98€

Rutinná – štandardná údržba             262,13€

Nájomné                                            915,76€

Výdavky na služby                          34815,49€

Odpisy                                             2882€

SPOLU                          80.042,30€   (12,85€/hod)