Náš tím

Mgr. Katarína Gromošová

riaditeľka, psychológ

gromosova@centravi.sk
0919 031 421

Vo svojej práci sa dlhodobo venujem rodinám a vzťahom v nich. Pracovala som v domove sociálnych služieb s telesne a viacnásobne postihnutými deťmi aj dospelými, v Centre poradensko-psychologických služieb, v Úsmeve ako dar s náhradnými rodinami a rodinami v kríze a v súkromnej psychologickej poradni. Špecializujem sa na rodinný systém, vzťahovú väzbu (attachment), emocionálny vývin dieťaťa, fetálny alkoholový syndróm.

Mgr. Lívia Michnovičová

špeciálny pedagóg

michnovicova@centravi.sk
0919 031 421

Deťom so špeciálnymi potrebami sa venujem od roku 2001. Pracovala som s deťmi so sluchovým postihnutím, deťmi s autizmom a deťmi s viacnásobným postihnutím na Slovensku a v zahraničí. Momentálne pracujem aj v SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom. V súčasnosti sa špecializujem na komunikačnú terapiu a AAK (augmentatívna a alternatívna komunikácia).

Mgr. Zuzana Poláková

sociálny poradca

polakova@centravi.sk
0948 724 121

Pracujem v sociálnych službách od roku 2001. Po skúsenostiach s prácou sociálneho poradcu pre rôzne cieľové skupiny, som sa ocitla v Centre včasnej intervencie, kde sa snažím byť sprievodcom rodinám s dieťatkom so zdravotným znevýhodnením. Mojím cieľom je v nepriaznivej životnej situácii poskytnúť rodičom (opatrovníkom) dostatok informácií pre spoznanie svojich práv a povinností, svojej roly v rodine s dieťaťom s postihnutím,  bližšej i širšej rodine a aj komunite, ponúkať dostatok informácií o tom, ako pomáhať rodine.

Každé dieťa je šťastné vtedy, keď žije v šťastnom prostredí. Ak na tom ktokoľvek z nás všetkých bude mať hoc i len malú zásluhu, tak to stojí za to.

Mgr. Sylvia Iľková

špeciálny pedagóg

ilkova@centravi.sk
0919 031 421

Vo svojej práci sa už viac ako 13 rokov venujem deťom s viacnásobným postihnutím, najmä deťom s postihnutím zraku a sluchu a ich kombináciou.  Svoje skúsenosti som nadobudla predovšetkým v Evanjelickej spojenej škole v Červenici,  kde sa vzdelávajú aj  hluchoslepé deti .  Zaoberám sa stimuláciou zraku,  sluchu a možnými  spôsobmi komunikácie  u detí s viacnásobným postihnutím.

Externí spolupracovníci
PhDr. Mária Miková, psychológ v súkromnom CŠPP pri Súkromnej spojenej škole pre deti s autizmom Vodárenská 3, Prešov

Mgr. Anna Kašpriková, fyzioterapeutka, pracuje ako Bobath terapeut,učiteľ odborných predmetov na strednej zdravotníckej škole.

Mgr. Jana Repaská, ergoterapeutka