Postup pri záujme o SVI

V prípade, že máte záujem o spoluprácu a poskytovanie našich služieb je potrebné postupovať nasledovne:

1. Kontaktovať nás – osobne, telefonicky, mailom s Vašou konkrétnou požiadavkou. Kontakt nájdete na záložke KONTAKT

2. Dohodnutie prvého osobného stretnutia spravidla v Centre včasnej intervencie Prešov, n.o. , Vodárenská 3, Prešov.

3. Osobné stretnutie venované objasneniu požiadaviek, bez dieťaťa. Predstavíte nám Vaše očakávania, spoločne preveríme i možnosť našich reálnych cieľov. Súčasťou je vysvetlenie priebehu, podmienok spolupráce a vzájomných dohôd.

4. Spísanie žiadosti o poskytovanie služby VI a zaradenie do poradovníka žiadostí.

5. Ak je je voľná personálna kapacita – poskytovanie služby VI môže začať, primárne ide o terénnu formu.

ČO teda SVI je  podľa zákona 448/2008, Z. z.

V rámci služby včasnej intervencie bude Centrum včasnej intervencie Prešov poskytovať:

 Špecializované sociálne poradenstvo

 • Zhodnotenie komplexnej sociálnej situácie rodiny a rozsahu zdravotného postihnutia dieťaťa so zameraním na prioritné potreby konkrétneho dieťaťa a jeho rodiny formou tímového prístupu, kde rodina je súčasťou tímu.
 • Tvorba individuálneho plánu spolupráce s rodinou za účasti multidisciplinárneho tímu Centra včasnej intervencie a rodiny. Berie sa pritom do úvahy stupeň naliehavosti jednotlivých potrieb rodiny.
 • Pomoc pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie, kontakt s úradmi, vybavovanie príspevkov a kompenzácií.
 • Poradenstvo a pomoc ohľadom kompenzačných pomôcok a pomoc pri ich získavaní (prostredníctvom komunikácie s úradmi, hľadania sponzorov a vypracovávania projektov).

Sociálna rehabilitácia

 • Podpora a mobilizácia vlastných síl rodiny a pomoc pri hľadaní ich prirodzených zdrojov podpory a pomoci (širšia rodina, priatelia, komunita).
 • Pomoc pri organizácii rodinného života.
 • Podpora a pomoc rodine pri zvyšovaní ich zručností potrebných pre začleňovanie sa do spoločnosti v rámci voľnočasových aktivít, pracovných i vzdelávacích aktivít a pri vytváraní sociálnych kontaktov.
 • Pomoc pri nácviku používania kompenzačných pomôcok v bežnom živote.
 • Sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci a tímová spolupráca s inými odborníkmi a inštitúciami.

Stimulácia komplexného vývinu dieťaťa

 • Stimulácia vývinu dieťaťa vychádzajúcu z konkrétnych potrieb a možností dieťaťa a jeho rodiny, realizovanú multidisciplinárnym tímom, v spolupráci s ostatnými členmi rodiny.

Preventívne aktivity

 • Vzdelávacie aktivity – prednášky, workshopy, účasť na seminároch a konferenciách pre rôzne cieľové skupiny, ako sú predškolské zariadenia, zdravotnícke zariadenia, vzdelávacie inštitúcie, neziskové organizácie, orgány štátnej a verejnej správy a rôzne iné, s cieľom podporiť sieťovanie odborníkov a zvyšovať povedomie odborníkov o špecifikách jednotlivých druhov zdravotných znevýhodnení.
 • Osvetové aktivity – workshopy, kultúrne a spoločenské akcie pre verejnosť. Ich cieľom je zvyšovať povedomie verejnosti o špecifikách rodín s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením a vytvárať pozitívne naladenie a ústretový postoj spoločnosti.
 • Realizovanie podujatí (vzdelávacích, voľnočasových, kultúrnych atď.) pre rodiny, ktorých cieľom je vytváranie a udržiavanie kontaktov s rodinami v podobnej situácii.
 • Podpora vytvárania svojpomocných skupín.
 • Vyhľadávanie a koordinácia dobrovoľníckej činnosti.