Čo ponúkame

Včasná intervencia zastrešuje celý komplex služieb, ktorý v sebe integruje rôzne možnosti podpory orientované na rodinu, dieťa so zdravotným znevýhodnením, ale aj ich užšie a širšie sociálne prostredie. Podľa potrieb rodiny pracujeme terénnou  formou v prirodzenom domácom prostredí rodiny alebo ambulantnou formou v prostredí nášho centra.

Medzi naše služby zamerané na rodiny, deti so zdravotným znevýhodnením, ale aj odbornú verejnosť patria:

Podpora vlastných zdrojov rodiny

 • poskytujeme naše služby v prirodzenom prostredí rodiny formou terénnej služby
 • poskytujeme psychologické, špeciálno-pedagogické a sociálne poradenstvo podľa potrieb rodiny
 • usmerňujeme rodičov, ako využívať vlastné hračky, ako vyrobiť pomôcky a prispôsobiť hračky pre stimuláciu dieťaťa,

Komplexná stimulácia vývinu dieťaťa

 • stimulácia psychomotorického vývinu dieťaťa, podpora vývinu hry, komunikácie, motoriky a sociálneho vývinu a sebaobslužných činností
 • stimulácia vývinu komunikácie zameraná na podporu komunikácie a interakcie rodič – dieťa, nácvik komunikácie, rozvíjanie komunikačného potenciálu dieťaťa a pomoc pri hľadaní alternatívnych spôsobov komunikácie,
 • stimulácia vývinu motoriky orientovaná na zlepšenie senzo-motorických schopností dieťaťa počas bežných denných aktivít s prvkami bazálnej stimulácie
 • poradenstvo pri úprave prostredia pre dieťa.
 • odporúčanie vhodných kompenzačných a zdravotníckych pomôcok pre dieťa s ohľadom na zdravotné znevýhodnenie dieťaťa,
 • zapožičanie didaktických a stimulačných pomôcok, hračiek a literatúry.

Sociálno-právne poradenstvo a podpora pri administratívnych úkonoch

 • špecializované sociálne poradenstvo
 • sociálno-právne poradenstvo a podpora pri komunikácii s úradmi ako sú úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, zdravotné poisťovne a pod.
 • pomoc pri zaobstarávaní rehabilitačných a kompenzačných pomôcok

Podpora rodiny vo vzťahu k širšiemu sociálnemu prostrediu

 • sprostredkovanie kontaktov na iné odborné pracoviská a odborníkov
 • sprevádzanie pri  výbere predškolského, alebo školského zariadenia, sprostredkovanie informácií o možnostiach pedagogického asistenta pri individuálnom začlenení dieťaťa,
 • pomoc pri integrácii, hľadaní osobného asistenta
 • vytvorenie priestoru pre podporné rodičovské skupiny
 • realizovanie projektov a organizovanie akcií pre deti a rodiny ako vytvorenie príležitosti pre kontakt s rovesníkmi a komunitou, podpora integrácie a inklúzie

Vzdelávanie pre rodičov, odborníkov

 • Vzdelávacie aktivity pre rodičov v podobe seminárov a kurzov
 • Vzdelávacie aktivity pre odborníkov v podobe seminárov, výcvikov a špecializovaných kurzov

Kontaktujte nás:

 • Keď pozorujete, že vaše dieťa sa vyvíja inak ako jeho rovesníci.
 • Keď je vývin vášho dieťaťa rizikový z dôvodu predčasného narodenia či komplikovaného pôrodu alebo popôrodných komplikácií
 • Keď je u vášho dieťaťa stanovená diagnóza zmyslového mentálneho alebo telesného postihnutia a potrebujete vedieť, čo ešte môžete preňho urobiť
 • Ak je u vášho dieťaťa stanovená závažnejšia zdravotná diagnóza, vývinová, metabolická alebo genetická vada
 • Keď je starostlivosť o vaše dieťa so zdravotným postihnutím pre vás a vašich blízkych vyčerpávajúca
 • Keď sa potrebujete oboznámiť s možnosťami podpory v komunite a regióne
 • Keď nás chcete povzbudiť a podporiť v našej činnosti