Zmena sídla !!!

Od 21.8.2017 sa Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o. nachádza na novej adrese:
Saleziánska 4, 010 77 Žilina (budova Byttermu)

Centrum včasnej intervencie Žilina

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018 boli v Centre včasnej intervencie Žilina v sume: 16,71€/hod.

(Zverejnené na základe povinnosti vyplývajúcej z § 72 zákona 448/2008 Z. z. O sociálnych službách v znení neskorších predpisov)

2018 Ekonomicky oprávnené náklady

2018 Priemerné ekonomicky oprávnené náklady na sociálnu službu

Aktuality