Zmena sídla !!!

Od 21.8.2017 sa Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o. nachádza na novej adrese:
Saleziánska 4, 010 77 Žilina (budova Byttermu)

Centrum včasnej intervencie Žilina

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 boli v Centre včasnej intervencie Žilina v sume: 15,32€/hod.

(Zverejnené na základe povinnosti vyplývajúcej z § 72 zákona 448/2008 Z. z. O sociálnych službách v znení neskorších predpisov)

 

Ekonomicky oprávnené náklady 2017

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady v štruktúre za rok 2017

Aktuality

Partneri

nadaciajt family socia kia