Cenník Centra včasnej intervencie Žilina

Včasná intervencia je sociálna služba, ktorá je podľa Zákona č. 448 o sociálnych službách poskytovaná bezplatne. Medzi služby včasnej intervencie zaraďujeme:

  • špecializované sociálne poradenstvo
  • sociálnu rehabilitáciu
  • komplexnú stimuláciu vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím
  • komunitnú rehabilitáciu
  • preventívnu aktivitu