Čo ponúkame

Včasná intervencia zastrešuje celý komplex služieb, ktorý v sebe integruje rôzne možnosti podpory orientované na rodinu a dieťa s rizikovým vývinom  alebo so zdravotným znevýhodnením vo veku 0 – 7 rokov, ale aj na ich užšie a širšie sociálne prostredie.

Podľa potrieb rodiny pracujeme terénnou  formou v prirodzenom domácom prostredí rodiny alebo ambulantnou formou v prostredí nášho centra.

 

V AKEJ SITUÁCII NÁS MÔŽETE OSLOVIŤ?

 • Keď pozorujete, že vaše dieťa sa vyvíja inak ako jeho rovesníci.
 • Keď je vývin vášho dieťaťa rizikový z dôvodu predčasného narodenia či komplikovaného pôrodu alebo popôrodných komplikácií.
 • Keď je u vášho dieťaťa stanovená diagnóza zmyslového alebo telesného
 • Ak je u vášho dieťaťa stanovená závažnejšia zdravotná diagnóza, vývinová, metabolická alebo genetická vada.
 • Keď je starostlivosť o vaše dieťa so zdravotným postihnutím pre vás vyčerpávajúca.
 • Keď sa potrebujete oboznámiť s možnosťami podpory v komunite a regióne.

 

Medzi naše služby patrí:

Podpora vlastných zdrojov rodiny:

 • poskytujeme naše služby v prirodzenom prostredí rodiny formou terénnej služby,
 • poskytujeme sociálne, psychologické, špeciálno-pedagogické a fyzioterapeutické poradenstvo podľa individuálnych potrieb každej rodiny,
 • usmerňujeme rodičov, ako využívať vlastné hračky, ako vyrobiť pomôcky a prispôsobiť hračky pre stimuláciu dieťaťa,
 • poradenstvo pri úprave domáceho prostredia pre potreby dieťa.

Komplexná stimulácia vývinu dieťaťa:

 • stimulácia psychomotorického a sociálneho vývinu dieťaťa, podpora vývinu hry, komunikácie, zmyslového vnímania a sebaobslužných činností,
 • podpora komunikácie s dieťaťom, dieťaťa s okolím, hľadanie vhodných spôsobov alternatívnej komunikácie,
 • stimulácia vývinu motoriky orientovaná na zlepšenie senzo-motorických schopností dieťaťa počas bežných denných aktivít,
 • odporučenie vhodných kompenzačných a zdravotníckych pomôcok s ohľadom na zdravotné znevýhodnenie dieťaťa,
 • možnosť vyskúšať si stimulačné a didaktické pomôcky, hračky,
 • požičiavanie literatúry.

Sociálno-právne poradenstvo a podpora pri administratívnych úkonoch:

 • sociálno-právne poradenstvo a podpora pri komunikácii s úradmi ako sú úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, zdravotné poisťovne a pod.,
 • poradenstvo pri zaobstarávaní rehabilitačných a kompenzačných pomôcok,
 • sprostredkovanie kontaktov na iné odborné pracoviská a odborníkov.

Podpora rodiny vo vzťahu k širšiemu sociálnemu prostrediu:

 • sprevádzanie pri  výbere predškolského, alebo školského zariadenia, sprostredkovanie informácií o možnostiach pedagogického asistenta pri individuálnom začlenení dieťaťa,
 • vytvorenie priestoru pre podporné rodičovské skupiny,
 • realizovanie projektov a organizovanie akcií pre deti a rodiny ako vytvorenie príležitosti pre kontakt s rovesníkmi a komunitou, podpora integrácie a inklúzie,
 • sprostredkovanie dobrovoľníkov podľa individuálnych potrieb rodiny vo vzťahu k starostlivosti o dieťa,
 • poskytovanie informácií o opatrovateľoch v regióne.

Vzdelávanie pre rodičov, odborníkov:

 • organizovanie vzdelávacích aktivít pre rodičov v podobe seminárov a kurzov,
 • vzdelávacie aktivity pre odborníkov v podobe seminárov, výcvikov a špecializovaných kurzov.

Publikačná činnosť:

 • tvorba a vydávanie metodických materiálov a publikácií z oblasti včasnej intervencie pre rodiny a odbornú verejnosť.