Spoločne a včas

SPOLOČNE A VČAS

Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom.

Spoločne a včas – tak sa volá náš projekt zameraný na sieťovanie odborníkov, organizácii a inštitúcii pracujúcich s deťmi v ranom veku – od narodenia do 7 rokov.

Rodiny sa narodením dieťaťa so zdravotným znevýhodnením ocitajú v neľahkej životnej situácii. Rodičia sú veľmi zraniteľní v situáciách, ktoré sa bezprostredne dotýkajú ich detí, preto oznámenie diagnózy, či ide o dieťa s mentálnym, fyzickým, zrakovým alebo sluchovým postihnutím, je pre nich obrovská stresová situácia.

Pre pozitívnu akceptáciu zdravotného znevýhodnenia je dôležité vytvárať podnecujúce podmienky, ako aj mať dostatočnú opornú sieť skladajúcu sa z rodiny, vonkajšieho prostredia a organizácii, inštitúcii pomáhajúcich skvalitňovať život zdravotne znevýhodneným.

Rodičia hľadajú podporu pre dieťa, často však nevedia, kde začať. Našim cieľom je vybudovať sieť spolupracujúcich odborníkov v oblasti včasnej podpory rodiny a dieťaťa so zdravotným znevýhodnením od 0 do 7 rokov. V prípade funkčnej spolupracujúcej siete dokážeme rodinám zabezpečiť to, že nebude podchytená len starostlivosť a rehabilitácia dieťaťa, ale aj podpora pre rodičov, súrodencov, proste o rodinu ako celok. Prepojenie odborníkov z oblasti školstva, zdravotníctva, sociálnej oblasti, prípadne iných rezortov pomôže rodine so zdravotne znevýhodneným dieťaťom k väčšej miere sociálnej integrácie.

V Žilinskom kraji vnímame existenciu mnohých organizácii, inštitúcii pracujúcich s deťmi v ranom veku, hoci väčšina z nich sa zaoberá len samotnou stimuláciou a terapiou dieťaťa so zdravotným znevýhodnením. Činnosti týchto organizácii nie sú nijako prepojené, dokonca o sebe často nevedia, napriek tomu, že sa starajú o tých istých klientov. Zámerom nášho projektu bolo vyhľadať a zozbierať informácie o týchto organizáciach, vytvoriť z nich adresár, tiež zorganizovať pár stretnutí za účelom vzájomného spoznania sa, výmeny skúseností.